Významné kauzy

ČNK ICOMOS navazuje na příklad svého zesnulého presidenta Dobroslava Líbala a vstupuje formou písemných memorand a upozornění a v krajních případech i medializací do všech jemu včas známých případů ohrožení hodnot významných památek, historických sídel či kulturní krajiny, především těch, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

V posledních letech a v současnosti jde například o následující kauzy (abecedně):

Český Krumlov - problém otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zámecké zahradě

ČNK ICOMOS naprosto nebrání pokračování zdejší kulturně významné a velmi populární tradici divadla v přírodě. Současnou podobu divadelní scény s monstrózním hledištěm však považuje za naprosto neslučitelnou s mimořádnou hodnotou zahrady. Ztotožňuje se s požadavkem přemístění točny do bývalé zásobní zahrady v ose zámecké zahrady, případně na jiné místo v jejím sousedství.

Tento konstruktivní kompromis UNESCO, na podkladě nezávislé a nestranné mise renomované švýcarské odbornice v roce 2005, doporučil nezávislý mezinárodní vědecký výbor ICOMOS - IFLA pro historické zahrady a krajinu, svůj názor znovu potvrdil na sezení (na pozvání české strany) v Českém Krumlově ve dnech 4. - 5. května 2010. President i členové ČNK v tomto směru oslovili jak příslušné orgány, tak i veřejnost svými vystoupeními v mediích. Praktické ověření přemístění scény přinesla v řadě pozoruhodných variant studentská architektonická soutěž, z podnětu ČNK ICOMOS uskutečněná Fakultou architektury ČVUT v r. 2012. Více viz. Aktuální kauza - Český Krumlov, zámecká zahrada

Litomyšl - zámek, revitalizace zámeckého návrší

ČNK ICOMOS od počátku nesouhlasil s projektem, který nad rámec funkční nutnosti vnáší neskromně do přímé konfrontace se zámkem a bývalým piaristickým klášterem prvky současné architektury na principu jejich záměrného kontrastu s dosud intaktním historickým prostředím. Dle našeho názoru lze funkční revitalizaci řešit skromněji a citlivěji. Tedy bez brutálního střetu staré a současné architektury, rozsáhlých ničivých zásahů do cenného archeologického terénu, zámeckého parku a další vzrostlé zeleně apod.

I v tomto případě je neporušenost prostředí památky uváděna jako jedna z hodnot pro které byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Projekt se nepodařilo zvrátit; je ve vysokém stupni realizace a znamená ochuzení hodnot památky i citelnou prohru památkové péče.

Olomouc - rezidenční výšková budova Šantovka Tower

ČNK ICOMOS, národní sekce Mezinárodní rady památek a sídel, která je hlavním odborným poradcem UNESCO ve věcech památkové péče, projednal na svém plenárním zasedání dne 26.11.2013 závažný problém připravované výstavby bytové věžové stavby Šantovka Tower v Olomouci. Věžová stavba má mít výšku 75m a je situována v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. Díky významné barokní památce Trojickému sloupu je město zároveň vedeno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Stavba, pokud bude realizována, se velmi rušivě uplatní v dosud působivém panoramatu města. Ve všech pohledech z okolní krajiny bude svou výškou a hmotou potlačovat historické městské dominanty a rušivě se uplatní i v pohledech z historických prostor města. Český národní komitét ICOMOS dospěl po rozpravě k jednomyslnému závěru, že projekt je v navržené výšce a hmotě pro historickou Olomouc naprosto nepřijatelný. Výška stavby není odůvodnitelná žádnou prokazatelnou nutností, navržená funkce nemá žádný ideový nadnárodní či nadregionální význam, jež by dominanci stavby opodstatnil a její ryze komerční ztvárnění nepřinese městu žádnou novou pozitivní architektonickou kvalitu.

Praha - projekt výstavby dalších výškových staveb na Pankrácké pláni

ČNK ICOMOS vychází ze skutečnosti, že panoramatické hodnoty Prahy byly vyzdviženy při zdůvodnění zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO. Kauza byla důvodem již dvou expertních misí UNESCO/ICOMOS, které stanovily výškový limit pro zástavbu, v projektu značně překročený. Projekt se zatím vzhledem k hospodářské depresi zastavil.

ČNK ICOMOS neshledává žádnou funkční nutnost stavět těsně na obvodu historického jádra Prahy výškové stavby a jednoznačně je odmítá. Výstavba ohrožuje vizuální integritu historického jádra Prahy jako památky světového dědictví.

Praha - zástavba vnitrobloku mezi Václavským náměstím, Příkopy, Panskou a Jindřišskou ulicí

ČNK ICOMOS se připojil k protestům Klubu Za starou Prahu a dalších občanských sdružení proti projektu, který svou naddimenzovaností místy ruší historickou parcelaci, z některých hodnotných domů ponechává jen fasády, zastavuje část historické zahrady Sylva-Tarouccovského paláce a masivními podzemními garážemi vtahuje do městského jádra dopravu, včetně návrhu rušivých ramp z prostoru Václavského náměstí. Megalomanský projekt ohrožuje integritu cenné části pražské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví a jeho důsledky zhorší obyvatelnost této exponované části města.

Praha - dům čp. 1601 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice

ČNK ICOMOS protestuje proti navržené demolici domu, který považuje za architektonicky hodnotný, řešený s obzvláštním citem pro kontext a genius loci místa. Připojuje se k nesouhlasným stanoviskům Klubu Za starou Prahu, k protestu Ústavu dějin umění ČAV, třinácti nezávislých vysokoškolských profesorů a k dalším projevům odborného i  občanského nesouhlasu s postupem příslušných městských a státních orgánů v této věci.

Za přímo skandální považujeme již provedenou, stejným investorem vynucenou a účelovými argumenty zdůvodňovanou demolici sousední hodnotné fasády bývalé tiskárny, která měla dle projektu být zachována a včleněna do novostavby na daném místě.