Zemřel historik umění a památkář Ivo Hlobil

Ivo Hlobil

V úterý 2. listopadu 2021 zemřel náhle, v průběhu krátké hospitalizace, Ivo Hlobil, přední český historik umění a památkář, emeritní profesor Univerzity Palackého v Olomouci a vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v Praze.

Ivo Hlobil se narodil v Přerově 28. prosince 1942. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracovat v oboru začal v roce 1969 v někdejším Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Větší část své profesní dráhy následně strávil na dvou akademických pracovištích: Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd (později Ústavu dějin umění AV ČR) a na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zásadně podílel na obnově samostatné katedry dějin umění na Filozofické fakultě v roce 1992.

Ivo Hlobil dokázal výjimečným způsobem spojit uměleckohistorickou erudici s přemýšlením nad obecnými otázkami ochrany památkového fondu, organizačním talentem a uměním pohotové reakce na aktuální potřeby praxe. Badatelsky se soustředil na středověké a renesanční umění: jeho knihy o výtvarné kultuře Moravy a Slezska v 15. a 16. století se staly klíčovým zdrojem poznání daného materiálu pro mezinárodní odbornou obec. Důležitý výstup představovaly též domácí a zahraniční výstavy, objevně a působivě prezentující zkoumané objekty veřejnosti. Do památkářské debaty vstupoval Ivo Hlobil celý život: studijní program na olomoucké katedře pomáhal formovat v souladu s potřebami nové situace ochrany a prezentace kulturního dědictví v České republice po roce 1989.

Desítky absolventů dnes pracují v Národním památkovém ústavu nebo dalších paměťových institucích. Profesor Hlobil jim s charakteristickou vervou předával své bohaté zkušenosti, teoretický a metodologický rozhled, jakož i povědomí o historickém rozměru vztahu člověka k „památkám“. Vedle toho byl činný v řadě poradních orgánů na různých úrovních státní památkové péče. Oborová rozprava může nadále čerpat z Hlobilových podnětů zejména díky třem knižním publikacím: hutné monografii Teorie městských památkových rezervací (1900–1975), vydané v roce 1985, komentovanému překladu Moderní památkové péče od Aloise Riegla (2003) a výboru z vlastních památkářských textů Na základech konzervativní teorie české památkové péče (2008). 

Odchod profesora Iva Hlobila znamená velkou ztrátu jak pro jeho blízké, přátele, tak pro obory dějin umění a památkové péče.  

Čest jeho památce.

Martin Horáček

V Brně 10. listopadu 2021